[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo tai tượng (Acacia mangium) tại tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo tai tượng (Acacia mangium) tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.2.3. Thông tin chung về Keo tai tượng
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Phân lập và mô tả được đặc điểm hình thái của nấm bệnh
3.3.2. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với Keo tai tượng theo độ cao
3.3.3. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với Keo tai tượng ở các khu vực nghiên cứu
3.3.4. Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo do nấm Ceratocystis sp và đề xuất biện pháp phòng trừ
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu có chọn lọc
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng trồng tại Thái Nguyên
3.4.4. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN. 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Phân lập và xác định đặc điểm hình thái của Keo tai tượng
4.1.1. Kết quả phân lập
4.1.2. Xác định đặc điểm hình thái của nấm bệnh
4.2. Kết quả đánh giá thiệt hại của bệnh đối với Keo tai tượng
4.3. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với Keo tai tượng theo độ cao
4.3.1. So sánh tỉ lệ bị bệnh giữa các cấp độ cao
4.3.2. So sánh mức độ bị bệnh giữa các cấp độ cao
4.4. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với Keo tai tượng ở các khu vực điều tra
4.4.1. Tỉ lệ bị bệnh theo khu vực nghiên cứu
4.4.2. Mức độ bị bệnh theo khu vực nghiên cứu
4.5. Nguyên nhân gây bệnh chết héo do nấm Ceratocystis sp và đề xuất biện pháp phòng trừ
4.5.1. Nguyên nhân gây bệnh
4.5.2. Đề xuất biện pháp phòng trừ
PHẦN 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan