[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo lai (Acacia hybrid) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng của độ cao tới mức độ bị bệnh do nấm Ceratocystis sp. gây hại trên Keo lai (Acacia hybrid) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.1.1. Nghiên cứu về bệnh hại Keo
2.2.1.2. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis sp.
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.2.2.1. Nghiên cứu về gây trồng Keo lai
2.2.2.2. Nghiên cứu về bệnh hại Keo
2.2.2.3. Nghiên cứu về nấm Ceratocystis sp.
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Địa hình, địa thế
2.3.3. Khí hậu, thủy văn
2.3.3.1. Đặc điểm khí hậu
2.3.3.2. Chế độ thủy văn
2.3.4. Địa chất, thổ nhưỡng
2.3.5. Hiện trạng đất đai và tài nguyên rừng
2.3.6. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.6.1. Dân tộc, dân số và lao động
2.3.6.2. Giáo dục, y tế
2.3.6.3. Cơ sở hạ tầng
2.3.7. Nhận xét và đánh giá chung
2.3.7.1. Thuận lợi
2.3.7.2. Khó khăn
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Mô tả, phương pháp phân lập và mô tả đặc điểm hình thái của nấm bệnh
3.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của cấp độ cao đến sự phát triển của bệnh hại Keo lai
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Mô tả, phương pháp phân lập và mô tả đặc điểm hình thái của nấm bệnh
3.4.1.1. Mô tả các triệu chứng bệnh
3.4.1.2. Phương pháp phân lập và mô tả đặc điểm hình thái của bệnh
3.4.1.3. Đặc điểm của nấm Ceratocystis sp.
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2.1. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.2.2. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Phân lập và xác định nấm Ceratocystis sp. gây chết héo trên cây Keo lai
4.2. Kết quả đánh giá thiệt hại của bệnh đối với keo lai
4.2.1. Đánh giá thiệt hại của bệnh đối với keo lai theo độ cao
4.2.1.1. Tỷ lệ bệnh (P%) và mức độ bị bệnh (R%) do nấm Ceratocystis sp.gây ra theo từng khu vực nghiên cứu
4.2.1.2. Đánh giá tỷ lệ bệnh (P%) trung bình do nấm Ceratocystis sp. gây ra trên cây Keo lai giữa các khu vực nghiên cứu
4.2.1.3. Đánh gia mức độ bị bệnh (R%) trung bình do nấm Ceratocystis sp. gây ra trên cây Keo lai giữa các khu vực nghiên cứu
4.2.1.4. So sánh tỷ lệ bị bệnh (P%) do nấm Ceratocystis sp. gây ra trên cây Keo lai theo độ cao.
4.2.1.5. So sánh mức độ bị bệnh (R%) do nấm Ceratocystis sp. theo cấp độ cao
4.2.2. Đánh giá thiệt hại của tỷ lệ bệnh (P%) và mức độ bị bệnh (R%) do nấm Ceratocystis sp. gây ra trên cây Keo lai ở các địa điểm điều tra
4.2.2.1. So sánh tỷ lệ bị bệnh (P%) do nấm Ceratocystis sp. gây ra trên cây Keo lai theo địa điểm
4.2.2.2. So sánh mức độ bị bệnh (R%) do nấm Ceratocystis sp. gây ra trên cây Keo lai theo địa điểm
4.3. Nguyên nhân gây bệnh chết héo do nấm Ceratocystis sp. và đề xuất biện pháp phòng trừ
4.3.1. Nguyên nhân gây bệnh
4.3.2. Biện pháp phòng trừ
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan