[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn năm 2013
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Khái niệm giải phóng mặt bằng
2.1.2. Khái niệm thu hồi đất
2.1.3. Khái niệm về bồi thường GPMB
2.1.4. Khái niệm về hỗ trợ
2.1.5. Khái niệm tái định cư
2.2. Cơ sở pháp lý
2.2.1. Những văn bản luật của Chính Phủ và cơ quan Trung ương
2.2.2. Những văn bản của địa phương
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tình hình giải phóng mặt bằng ở một số nước trên thế giới
2.3.2. Tình hình giải phóng mặt bằng của một số tỉnh ở Việt Nam
2.3.3. Tình hình giải phóng mặt bằng của Huyện Bình Gia trong những năm gần đây
2.4. Quy trình tiến hành bồi thường thiệt hại
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra – Quang Trung - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
3.3.3. Kết quả công tác tái định cư và các chính sách hỗ trợ sau khi giải phóng mặt bằng.
3.3.4. Đánh giá công tác bồi thường GPMB của dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra – Quang Trung - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn thông qua ý kiến của người dân và cán bộ chuyên môn quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện công tác bồi thường GPMB của dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra – Quang Trung - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
3.3.6. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường GPMB trong thời gian tới cho huyện Bình Gia nói riêng và cho tỉnh Lạng Sơn nói chung.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Điều tra thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phân tích và xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra – Quang Trung
4.2.1. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực giải phóng mặt bằng
4.3. Kết quả công tác tái định cư và các chính sách hỗ trợ sau khi giải phóng mặt bằng
4.3.1. Đánh giá các chính sách hỗ trợ
4.3.2. Kết quả công tác bố trí tái định cư
4.4. Đánh giá quá trình thực hiện GPMB của dự án qua ý kiến của người dân
4.5. Những khó khăn và tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra – Quang Trung
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Nguyên nhân
4.6. Đề xuất một số phương án có tính khả thi và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bồi thường GPMB của huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn
4.6.1. Chế độ chính sách
4.6.2. Về tổ chức thực hiện
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan