[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác và chế biến quặng Apatit khu vực xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai giai đoạn 1 (01/03/2014 – 30/6/2014)

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác và chế biến quặng Apatit khu vực xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai giai đoạn 1 (01/03/2014 – 30/6/2014)
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm về bồi thường GPMB
2.1.2. Vai trò của bồi thường và GPMB
2.1.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường GPMB
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường và GPMB
2.2.2. Các văn bản của Tỉnh Lào Cai.
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài.
2.4. Khái quát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên thế giới và Việt Nam
2.5. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở Việt Nam
2.5.1. Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số thành phố trong cả nước.
2.5.2. Công tác bồi thường GPMB của tỉnh Lào Cai.
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất của xã Gia Phú
3.3.2. Đánh giá kết quả bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án dự án
3.3.3. Đánh giá sự ảnh hưởng đến đời sống của người dân chịu sự tác động của dự án.
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cuả dự án và đề xuất phương án giải quyết.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê
3.4.3. Phương pháp so sánh.
3.4.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu.
3.4.5. Phương pháp chuyên gia.
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của khu vực giải phóng mặt bằng.
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên.
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội.
4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
4.2. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ dự án
4.2.1. Khái quát về dự án nghiên cứu.
4.2.2. Kết quả xác định đối tượng được bồi thường về đất trong dự án.
4.2.3. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ của dự án
4.3. Kế quả điều tra lấy ý kiến hộ gia đình, cá nhân về công tác thu hồi,bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án
4.3.1. Đánh giá công tác bồi thường của dự án ảnh hưởng tới đời sống người dân qua kết quả điều tra.
4.3.2. Kết quả điều tra cán bộ trong ban bồi thường và GPMB của huyện Bảo Thắng.
4.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác BT và GPMB của dự án đvà đề xuất những phương án giải quyết.
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác BTGPMB
4.4.2. Đề xuất các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan