[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu tái định cư Hùng Sơn 3 thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu tái định cư Hùng Sơn 3 thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.Một số nội dung chính liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Đặc điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
2.2.3. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
2.2.4. Đối tượng và điều kiện được bồi thường
2.3. Khái quát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên thế giới và Việt Nam.
2.3.1. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên Thế giới
2.3.2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam
2.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tỉnh Thái Nguyên
2.4.1. Bồi thường về đất
2.4.2. Chính sách hỗ trợ
2.4.3. Tái định cư
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thị trấn Hùng Sơn
3.3.2. Khái quát công tác quản lý và sử dụng đất của thị trấn Hùng Sơn
3.3.3. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng khu tái định cư Hùng Sơn 3
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê
3.4.3. Phương pháp so sánh
3.4.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội của thị trấn Hùng Sơn
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên thị trấn Hùng Sơn
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn.
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai thị trấn Hùng Sơn
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất thị trấn Hùng Sơn
4.3. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng khu tái định cư Hùng Sơn 3.
4.3.1. Khái quát về dự án
4.3.2. Đánh giá kết quả bồi thường, hỗ trợ về đất đai và các tài sản gắn liền với đất tại khu vực GPMB
4.3.3. Đánh giá tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ khu vực GPMB
4.3.4. Đánh giá ý kiến của cán bộ và người dân tại khu vực GPMB
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và đề xuất những phương án giải quyết.
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
4.4.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác BT và GPMB của dự án.
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan