[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại phố Đông Tiến II thị trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại thị trấn Tiên Yên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI
2.1.1. Các văn bản của Nhà nước
2.1.2. Các văn bản của tỉnh Quảng Ninh
2.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB
2.2.1. Khái niệm về công tác bồi thường GPMB
2.2.2. Bản chất của công tác bồi thường GPMB
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường GPMB
2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB TRONG NƯỚC VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
2.3.1. Công tác bồi thường GPMB một số nước trên Thế giới
2.3.1.1. Tại Trung Quốc
2.3.1.2. Tại Hàn Quốc
2.3.1.3. Tại Astralia
2.3.2. Công tác bồi thường GPMB ở Việt Nam
2.3.2.1. Thời kỳ trước khi có Luật Đất đai 1993
2.3.2.2. Thời kỳ từ năm 1993 - 2003
2.3.2.3. Thời kỳ từ khi có Luật đất đai 2003
2.4. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
2.4.1. Quy trình của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2.4.2. Đánh giá chung
Phần 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN TIÊN YÊN
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Diện Tích
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế
4.1.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tiên Yên
4.1.3.1. Thuận lợi
4.1.3.2. Hạn chế và thách thức
4.2. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
4.2.1. Khái quát về “ Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc”
4.2.2. Tình hình dân số và lao động trong khu vực GPMB
4.2.2.1. Dân số
4.2.2.2. Lao động
4.2.3. Hiện trạng đất đai khu vực GPMB
4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB TẠI “DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO CÁC DÂN TỘC VÙNG ĐÔNG BẮC TẠI THỊ TRẤN TIÊN YÊN”
4.3.1. Kết quả về đối tượng và điều kiện bồi thường
4.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường về đất đai và các tài sản khác gắn liền với đất
4.3.2.1. Đánh giá công tác bồi thường đất nông nghiệp
4.3.2.3. Đánh giá công tác bồi thường đất tổ chức
4.3.2.4. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, sản lượng
4.3.2.5. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc
4.3.3. Chính sách hỗ trợ và bố trí tái định cư
4.3.4. Kinh phí bồi thường GPMB
4.4. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GPMB ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN
4.5. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC GPMB CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
4.5.1. Những tồn tại, vướng mắc
4.5.2. Thuận lợi
4.5.3. Khó khăn, hạn chế
4.5.4. Bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu quả trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
4.5.4.1. Về quản lý đất đai
4.5.4.2. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ
4.5.4.3. Về tái định cư và ổn định đời sống sau GPMB
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan