[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1.Cở sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát những vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.1. Các khái niệm liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.2.3. Các quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.4. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước và ở Thái Nguyên
2.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước
2.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên
2.3.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thực tế, nghiên cứu các tài liệu
có liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất
3.4.2.Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tìm hiểu các văn bản quy định về cấp GCNQSD đất
3.4.4. phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
3.5. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều liện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.4. Thực trạng quản lý đất đai tại xã Hà Thượng
4.1.5. Hiện trạng sử dụng đất
4.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chủ sử dụng đất tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2.2. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các loại đất tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại đất trong giai đoạn 2011 – 2014.
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.3.2. Nhận xét về cán bộ địa chính xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2014 của xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Giải pháp
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan