[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Quảng Chu huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Quảng Chu huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2013
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.1. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 13 nội dung như sau
2.1.2. Khái niệm GCNQSDĐ
2.1.3. Vai trò của công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ
2.1.4. Sơ lược về hồ sơ địa chính và công tác cấp GCNQSDĐ
2.2. Cơ sở pháp lý
2.2.1. Những văn bản pháp lý để cấp GCNQSDĐ
2.2.2. Căn cứ để cấp GCNQSDĐ
2.2.3. Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ
2.2.4. Trình tự thủ tục hành chính cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, tổ chức, cá nhân
2.2.5. Nội dung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.6. Những trường hợp được cấp, không được cấp giấy chứng nhận
2.2.7. Trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất
2.2.8. Quy trình cấp giấy chứng nhận
2.3 Tình hình cấp GCNQSDĐ trên cả nước và của xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
2.3.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ trên cả nước
2.3.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ của xã Quảng Chu
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
3.3.2. Công tác quản lý và sử dụng đất đai
3.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Quảng Chu từ năm 2011 - 2013
3.3.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thực tế, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất
3.4.2. Phương pháp tìm hiểu các văn bản quy định về cấp GCNQSD đất
3.4.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp so sánh
3.4.5. Phương pháp kế thừa bổ sung
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và kinh tế - xã hội của xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai
4.2.1. Thực trạng quản lý
4.2.2. Thực trạng sử dụng đất
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ tại xã Quảng Chu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo đơn trên địa bàn xã Quảng Chu giai đoạn 2011 - 2013.
4.3.2. Kết quả cấp GCNQSDĐ theo diện tích trên địa bàn xã Quảng Chu giai đoạn 2011 - 2013
4.3.3. Kết quả cấp GCNQSDĐ theo đối tượng sử dụng đất trên địa bàn xã giai đoạn 2011 - 2013
4.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2011 - 2013 của xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan