[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.1. Cơ sở pháp lí để triển khai công tác cấp giấy
2.1.2. Nội dung quản lý nhà nước về Đất đai.
2.1.3. Quyền của người sử dụng đất
2.1.4. Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất
2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên cả nước và của địa bàn huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Tình hình cấp GCQSDĐ trên cả nước
2.2.2. Tình hình cấp GCNQSD đất của huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội và sơ lược về tình hình quản lí và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Bình Liêu
3.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014
3.3.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cho công tác cấp GCNQSD đất của địa phương
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xử lí số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sửa dụng đất của huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2014
4.3.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
4.3.3. Đánh giá công tác CGCNQSD đất theo các loại đất của huyện Bình Liêu giai đoạn 2012- 2014
4.3.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo các năm của huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014
4.3.5. Tổng hợp kết quả chưa cấp GCNQSDĐ theo đối tượng của huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
4.3.6. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục cho công tác cấp GCNQSD đất của huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan