[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở lý luận của đề tài.
2.1.1 Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2.1.2 Vai trò của công tác đăng ký cấp GCNQSD đất.
2.1.3 Sơ lược về hồ sơ địa chính và công tác cấp GCNQSD đất.
2.1.4 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai.
2.2 Cơ sở pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.1 Những căn cứ pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.2 Những căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.3 Thẩm quyền xét duyệt và cấp GCNQSD đất
2.2.4 Nguyên tắc cấp GCNQSD đất
2.2.5 Trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất tại huyện Bắc Mê
2.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cả nước và ở một số tỉnh trong cả nước
2.3.1 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cả nước đến tháng 12 năm 2014
2.3.2 Tình hình cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn Tỉnh Hà Giang đến năm 2014
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu.
3.2.2 Thời gian nghiên cứu.
3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Bắc Mê.
3.3.2 Vài nét tình hình quản lý và sử dụng đất đai huyện Bắc Mê năm 2014
3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang giaiđoạn 2012-2014.
3.3.4 Những thuận lợi, khó khăn của công thác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.4 Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu và số liệu
3.4.2 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu
3.4.3 Phương pháp so sánh, đối chiếu
3.4.4 phương pháp khảo sát thực địa
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
4.1.1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội của huyện Bắc Mê năm 2014
4.2 Đánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất tại huyện Bắc Mê
4.2.1 Vài nét về tình hình quản lý đất.
4.2.2 Tình hình sử dụng đất tại Huyện Bắc Mê
4.2.2 Tình hình sử dụng đất tại huyện Bắc Mê.
4.3. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Mê giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.1 Đánh giá kết quả cấp giấy CNQSD đất theo đối tượng sử dụng đất.
4.3.2 Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng giai đoạn 2012-2014.
4.3.4 Các trường hợp sai phạm trong công tác cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn Huyện Bắc Mê giai đoạn 2012-2013
4.3.5 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác GCNQSD đất.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan