[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên cả nước và tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên cả nước
2.2.2. Công tác cấp GCNQSDĐ của tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Tìm hiểu các văn bản quy định về cấp GCNQSDĐ
3.4.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
4.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.2.4. Thực trạng văn hóa, giáo dục, y tế
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của huyện Định Hóa
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Định Hóa năm 2013
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2012 – 6/2014
4.3.1. Đánh giá kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Định Hóa theo đối tượng sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Định Hóa theo loại hình sử dụng đất
4.3.3. Đánh giá chung về công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014.
4.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp GCNQSDĐ
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan