[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.1. Cơ sở pháp lý để triển khai công tác cấp giấy
2.1.2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.3. Quyền của người sử dụng đất
2.1.4. Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất
2.2. Sơ lược tình hình cấp GCNQSDĐ trên cả nước và của địa bàn huyện Sốp Cộp tình Sơn La giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Sơ lược tình hình cấp GCQSDĐ trên cả nước
2.2.2. Tình hình cấp GCNQSD đất của huyện Sốp Cộp - Sơn La.
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.2. Thời gian thực tập
3.2.1. Địa điểm thực tập
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội và về tình hình quản lí, sử dụng đất đai trên địa bàn Sốp Cộp - tỉnh Sơn La.
3.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2013
3.3.3. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cho công tác cấp GCNQSD đất của địa phương
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra ngoại nghiệp
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.4. Phương pháp so sánh
3.4.5. Phương pháp kế thừa bổ sung
3.4.6. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu, số liệu
3.4.7. Phương pháp điều tra phỏng vấn.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội và tình hình quản lí, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Sốp Cộp.
4.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Sốp Cộp - tỉnh Sơn La giai đoạn 2011- 2013
4.2.1. Đánh giá công tác CGCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2013.
4.2.2. Đánh giá công tác CGCNQSD đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La giai đoạn 2011- 2012
4.2.3. Đánh giá công tác CGCNQSD đất theo các loại đất của huyện Sốp Cộp giai đoạn 2011 - 2013
4.2.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo các năm của huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2013
4.2.5. Tổng hợp kết quả chưa cấp GCNQSDĐ theo đối tượng của huyện Sốp Cộp tinh Sơn La
4.3. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục cho công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn la
4.3.1. Thuận lợi và khó khăn
4.3.2. Giải pháp khắc phục
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan