[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên từ năm 2011-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên từ năm 2011-2014
MỤC LỤC
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.3.3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ đất
3.3.4. Những thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong công tác cấp GCNQSD đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu
3.4.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu
3.4.3. Phương pháp so sánh và đánh giá kết quả đạt được
3.4.4. Phương pháp điều tra phỏng vấn lấy ý kiến của người dân
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
4.2. Đánh giá tình hình công tác cấp giấy và quản lý sử dụng đất của huyện Tuần Giáo
4.2.1. Công tác quản lý và sử dụng đất đai huyện Tuần Giáo
4.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai huyện Tuần Giáo
4.3. Đánh giá kết quả của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Tuần Giáo
4.3.1. Diện tích các loại đất đã cấp được tính đến năm 2011 của huyện Tuần Giáo
4.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị và nông thôn của huyện Tuần Giáo giai đoạn 2011-2014
4.3.3. Kết quả cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2014
4.3.4. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2011-2014
4.3.5. Kết quả công tác cấp GCNQSD đất cho các tố chức
4.3.6. Nhận xét quá trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2014
4.4. Một số thuận lợi và khó khăn giải pháp và tồn tại trong quá trình cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.1.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan