[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học trong công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Sơ lược về hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ
2.1.3. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.4. Trình tự thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất
2.2. Thực trạng công tác cấp GCNQSDĐ của tỉnh Hà Giang.
2.3. Tình hình cấp GCNQSD trên cả nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Thời gian thực hiện: Từ 20/01/2015 - 30/04/2015
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Minh
3.2.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện
3.2.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Minh
3.2.4. Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Minh giai đoạn 2012 - 2014
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu
3.3.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập được
3.3.3. Phương pháp so sánh và đánh giá kết quả đạt được
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Yên Minh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Yên Minh.
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng đất
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Minh
4.3.1. Kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Minh
4.3.2. Tổng hợp diện tích cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Minh (giai đoạn 2012 - 2014)
4.4. Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Yên Minh (giai đoạn 2012 - 2014)
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Giải pháp khắc phục
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan