[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2013
MỤC KỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.1.1. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.1.2. Quyền của người sử dụng đất
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất [7]
2.1.3.1. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.3.2. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.3.3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã, phường, thị trấn
2.1.3.4. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [9]
2.1.3.5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.3.6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.3.7. Nhiệm vụ của các cấp chính quyền trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nước đã cấp tính đến năm 2013
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của Phường Cam Giá
3.2.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phường Cam Giá giai đoạn 2010 – 2013
3.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phường Cam Giá
3.2.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phường Cam Giá
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp xử lí số liệu
3.3.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Cam Giá
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.5. Các loại tài nguyên
4.1.1.6. Thực trạng môi trường
4.1.1.7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và môi trường của phường
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Dân số, lao động và việc làm
4.1.2.2 Thực trạng phát triền đô thị
4.1.2.4. Thực trạng văn hóa xã hội - cơ sở hạ tầng kỹ thuật
4.1.2.5. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội của phường
4.2. Sơ lược về tình hình quản lý và sử dụng đất đai của phường Cam Giá
4.2.1. Hiện trạng và tình hình sử dụng đất của phường - xã
4.2.1.1. Đất nông nghiệp
4.2.1.2. Đất phi nông nghiệp
4.2.1.3. Đất chưa sử dụng
4.2.1.4. Đánh giá tình hình biến động đất đai\
4.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cam Giá giai đoạn 2010 – 2013
4.3.1. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân của phường Cam Giá giai đoạn 2010 – 2013
4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phường Cam Giá giai đoạn 2010 – 2013
4.3.4. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các năm của phường Cam Giá giai đoạn 2010 – 2013
4.3.5. Nguyên nhân các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Cam Giá giai đoạn 2010 – 2013
4.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Cam Giá
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Cam Giá
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan