[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-6/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-6/2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Sơ lược về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Cơ sở pháp lý
2.2.1. Căn cứ của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.2. Những quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.3. Mục đích, yêu cầu, đối tượng và điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.4. Mục đích, yêu cầu, đối tượng, điều kiện được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính
2.4.5. Nguyên tắc và thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính
2.3. Tình hình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính tỉnh Thái Nguyên
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.3.3. Đánh giá sự biến động đất đai về diện tích sau khi đo đạc bản đồ địa chính
3.3.4. Thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính tại huyện Võ Nhai
3.3.5. Những thuận lợi - khó khăn trong công tác cấp và quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.3.6. Sự biến động về diện tích đất trong giai đoạn 2011 - 2014
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu
3.4.2. Nghiên cứu các tài liệu và văn bản luật
3.4.3. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Võ Nhai
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai của huyện Võ Nhai 2014
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Võ Nhai
4.3. Sự biến động về diện tích đất trong giai đoạn 2011 - 2014
4.4. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính của huyện Võ Nhai
4.4.1. Tài liệu phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.4.2. Quy trình thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Võ Nhai
4.4.3. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Võ Nhai giai đoạn 2011 – tháng 6/2014
4.5. Nhận xét về kết quả đạt được và một số kinh nghiệm chỉ đạo trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính
4.5.1. Nhận xét về kết quả đạt được
4.5.2. Một số kinh nghiệm chỉ đạo
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan