[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Khái niệm về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Giá chuyển quyền sử dụng đất
2.2.4. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.5. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.6. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
2.2.7. Trách nhiệm pháp lý khi chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam
2.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở một số tỉnh
2.3.2. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của thị trấn
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn.
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường tác động đến việc sử dụng đất đai
4.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai tại thị trấn Hùng Sơn
4.3. Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất đai tại thị trấn Hùng Sơn
4.3.1. Đánh giá kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn
4.3.3. Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.4. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.5. Đánh giá kết quả thừa kế quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai Đoạn 2012 – 2014.
4.3.6. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.7. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.3.8. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thị trấn Hùng Sơn giai đoạn 2012 – 2014.
4.4. Đánh giá sự hiểu biết và mức độ quan tâm của người dân và cán bộ về hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.
4.5. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
4.5.1. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
4.5.2. Một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan