[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bình Chân huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 – 6/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bình Chân huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 – 6/2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.3. Cơ sở pháp lý
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
2.3. Sơ lược tình hình chuyền QSDĐ trên thế giới và ở Việt Nam
2.3.1. Sơ lược tình hình chuyền QSDĐ trên thế giới
2.3.2. Sơ lược tình hình chuyền QSDĐ trong cả nước
2.3.3. Sơ lược tình hình chuyền QSDĐ tại tỉnh Hòa Bình
2.3.4. Sơ lược tình hình chuyền QSDĐ tại huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dụng nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của xã Bình Chân
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Bình Chân
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của xã Bình Chân
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất xã Bình Chân
4.1.4. Tình hình quản lý đất đai tại xã Bình Chân
4.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại xã Bình Chân
4.2.1. Đánh giá kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất tại xã Bình Chân giai đoạn 2012 - 6/2014
4.2.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Bình Chân giai đoạn 2012 - 6/2014
4.2.3. Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại xã Bình Chân giai đoạn 2012 - 6/2014
4.2.4. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất tại xã Bình Chân giai đoạn 2012 - 6/2014
4.2.5. Đánh giá kết quả để thừa kế quyền sử dụng đất tại xã Bình Chân giai đoạn 2012 - 6/2014
4.2.6. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất xã Bình Chân giai đoạn 2012-6/2014
4.2.7. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
4.2.8. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Bình Chân về chuyển quyền sử dụng đất
4.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Bình Chân về những quy định chung của chuyển quyền sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Bình Chân về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.3.3. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Bình Chân về chuyển quyền sử dụng đất
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan