[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bình Thuận huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bình Thuận huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.4. Các hình thức chuyển QSDĐ
2.5. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.6. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ theo cơ chế một cửa tại
xã, phường, thị trấn
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Bình Thuận
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Bình Thuận
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã Bình Thuận
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai tại xã Bình Thuận
4.2. Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ tại xã Bình Thuận
4.2.1. Kết quả chuyển QSDĐ theo 8 hình thức tại xã Bình Thuận
4.2.2. Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2014
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân xã Bình Thuận về chuyển quyền SDĐ
4.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân xã Bình Thuận về những quy định chung của chuyển QSDĐ theo số liệu điều tra
4.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân xã Bình Thuận về các hình thức chuyển QSDĐ
4.3.3. Tổng hợp sự hiểu biết của cán bộ và người dân xã Bình Thuận về chuyển QSDĐ
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan