[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 đến 2014
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Những khái niệm chung về quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác quản lý nhà nước về đất đai
2.2. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật Đất đai 2003
2.3. Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam, ở tỉnh Thái Nguyên từ khi thực hiện Luật Đất đai 2003 đến nay
2.3.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước
2.3.2. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở tỉnh Thái Nguyên
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phổ Yên năm 2014
3.3.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 theo 13 nội dung quy định trong Luật Đất đai 2003
3.3.4. Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phân tích và xử lý số liệu.
3.4.3. Phương pháp tổng hợp.
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUVÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế và xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
4.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.3.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Đánh giá chung
4.4.2. Đề xuất một số giải pháp
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan