[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Những quy định chung về công tác quản lý nhà nước về đất đai
2.2. Khái quát về tình hình quản lý nhà nước về đất đai trê địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP. Thái Nguyên
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của xã Lương Sơn
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Lương Sơn - TP. Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Lương Sơn theo 13 nội dung của Luật đất đai năm 2003
3.3.4. Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai của xã Lương Sơn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp điều tra trực tiếp, đối chiếu, rà soát ngoài thực địa
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả
3.4.4. Phương pháp trình bày kết quả
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình cơ bản của xã Lương Sơn Thành Phố Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất đai
4.1.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Lương Sơn TP.Thái Nguyên
4.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Lương Sơn TP.Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập bản đồ hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm về pháp luật đất đai
4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý sử dụng đất
4.3.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Lương Sơn TP.Thái Nguyên
4.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Lương Sơn TP.Thái Nguyên
4.5.1. Những tồn tại
4.5.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Xã Lương Sơn.
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan