[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trong cả nước
2.2.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
2.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
2.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
2.2.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.2.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
2.2.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.8. Quản lý tài chính về đất
2.2.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
2.2.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.2.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
2.2.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
2.2.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
2.3. Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và TP.Thái Nguyên
2.3.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP. Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp phân tích và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình cơ bản của xã Quyết Thắng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Quyết Thắng
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của xã Quyết Thắng
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lí đất đai tại xã Quyết Thắng
4.1.4. Đánh giá chung
4.2. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quyết Thắng -TP.Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 đến 2014
4.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.2.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.2.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.2.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.2.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.2.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.2.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm về pháp luật đất đai
4.2.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
4.2.13. Quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai.
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quyết Thắng - TP.Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
4.4. Khó khăn, tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quyết Thắng - TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
4.4.1. Những khó khăn, tồn tại
4.4.2. Đề xuất giải pháp
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan