[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Sơ lược tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Đối với tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Đối với huyện Phú Lương
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình cơ bản của xã Sơn Cẩm
3.3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã Sơn Cẩm
3.3.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Sơn Cẩm giai đoạn 2012 – 2014
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Sơn Cẩm về công tác quản lý nhà nước về đất đai.
3.3.5 Những tồn tại, khó khăn và biện pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã
4.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai của xã Sơn Cẩm
4.2.2. Cơ cấu đất đai của xã Sơn Cẩm năm 2014
4.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Sơn Cẩm giai đoạn 2012-2014
4.3.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản.
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai.
4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
4.3.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Sơn Cẩm
4.5. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan