[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thanh tra môi trường tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thanh tra môi trường tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý của đề tài
2.2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.2.2. Các văn bản pháp luật quy định chung về công tác thanh tra bảo vệ môi trường được ban hành trong nước
2.2. Những vấn đề chung trong công tác thanh tra Bảo vệ Môi trường
2.2.1. Khái niệm về thanh tra.
2.2.2. Nguyên tắc, nhiệm vụ và nội dung thanh tra Bảo vệ Môi trường
2.2.3. Các hình thức và trình tự thanh tra
2.2.4. Quyền hạn và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra
2.3.1. Kết quả trong công tác thanh tra Môi trường của Bộ TNMT năm 2013
2.3.2. Kết quả trong công tác thanh tra Môi trường của Bộ TNMT 6 tháng đầu năm 2014
2.4. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác thanh tra.
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Vài nét về hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Công tác thực hiện thanh tra Bảo vệ Môi trường tại Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014.
3.3.4. Một số tích cực và hạn chế của công tác thanh tra môi trường tại tỉnh và giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Tra cứu một số tài liệu, thông tin trên các trang web của ngành MT
3.4.3. Phương pháp phỏng vấn, tham khảo ý kiến của các cán bộ Thanh tra
3.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp và so sánh số liệu: phương pháp tính toán đơn thuần
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường
4.1.2. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên
4.2. Vài nét thực trạng môi trường tại tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Thực trạng ô nhiễm môi trường nước
4.2.2. Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí
4.2.3. Thực trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp và khu khai thác khoáng sản
4.2.4. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị và khu dân cư
4.3. Công tác thanh tra Môi trường tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014.
4.3.1. Thanh tra công tác tiếp dân tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014
4.3.2. Thanh tra công tác giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo
4.3.3. Số đợt thanh tra, kiểm tra về công tác Thanh tra Bảo vệ Môi trường tại Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 6/2014
4.3.5. Kết quả điều tra, phỏng vấn ý kiến cán bộ làm công tác thanh tra Môi trường tỉnh Thái Nguyên
4.4. Một số tích cực và hạn chế của công tác thanh tra môi trường tại tỉnh và giải pháp khắc phục
4.4.1. Những mặt tích cực trong công tác Bảo vệ Môi trường
4.4.2. Những mặt khó khăn tồn tại trong công tác Bảo vệ Môi trường
4.4.3. Giải pháp khắc phục
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan