[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Nậm Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại xã Nậm Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đất đai, tư liệu sản xuất đặc biệt
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất vật chất và phát triển kinh tế xã hội.
2.1.3. Khái niệm và các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
2.1.4. Tầm quan trọng của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
2.1.5. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
2.2. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới và trong nước
2.2.1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trên thế giới
2.2.2. Tình hình quy hoạch sử dụng đất ở nước ta
2.2.3. Cơ sở thực tiễn của việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Nậm Lành - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra sơ bộ về tình hình cơ bản của xã Nậm Lành
3.3.2. Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014
3.3.3. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của xã Nậm Lành - huyện Văn Chấn giai đoạn 2010 - 2014
3.3.4. Đánh giá kết quả thực hiên quy hoạch sử dụng đất của UBND xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp phân tích, thống kê
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh
3.4.4. Phương pháp điều tra đã ngoại bổ sung
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Nậm Lành - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.
4.1.1. Điều kiện tư nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, môi trường và áp lực đối với việc sử dụng đất.
4.2. Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014
4.3. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lý đất đai của xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014
4.3.1. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2014
4.3.2. Sơ lược tình hình quản lý đất đai của xã Nậm Lành
4.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại
4.4.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất
4.4.2. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020
4.5. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014
4.6. Kết quả thực hiện việc thu hồi đất.
4.7. Tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014:
4.8. Những tồn tại chủ yếu trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã Nậm Lành giai đoạn 2010 - 2014, nguyên nhân và giải pháp khắc phục
4.8.1. Những tồn tại chủ yếu trong việc thực hiện quy hoạch
4.8.2. Một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan