[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng kín thường xanh trên núi đá độ cao dưới 700m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng kín thường xanh trên núi đá độ cao dưới 700m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.3. Tập quán sinh hoạt, sản xuất
2.3.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại các xã vùng
2.3.5. Khái quát về tài nguyên rừng
2.3.6. Nhận xét và đánh giá chung
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu có sẵn
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ở hiện trường
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Các kiểu thảm thực vật
4.1.1. Rừng kín thường xanh trên núi đá có độ cao từ 500 -700m
4.1.2. Rừng kín thường xanh trên núi đá có độ cao dưới 500
4.2. Đa dạng thực vật thân gỗ
4.2.1. Rừng kín thường xanh trên núi đá vôi có độ cao từ 500 - 700m
4.2.2. Rừng kín thường xanh trên núi đá có độ cao dưới 500m
4.3. Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng
4.4. Xác định các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao
4.5. Xác định khả năng tái sinh tự nhiên của các loài cây thân gỗ
4.5.1. Rừng kín thường xanh trên núi đá có độ cao 500 - 700m
4.5.2. Rừng kín thường xanh trên núi đá có độ cao dưới 500m
4.6. Biện pháp bảo tồn và phát triển hệ thực vật thân gỗ
4.6.1. Giải pháp chung
4.6.2. Giải pháp cụ thể
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan