[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao từ 600m đến 800m tại thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao từ 600m đến 800m tại thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài và trong nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2.1.1. Nghiên cứu về đa dạng sinh học
2.2.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến thảm thực vật rừng
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2.1. Các nghiên cứu liên quan đến ĐDSH
2.2.2.2. Các nghiên cứu về thảm thực vật rừng ở Việt Nam
2.2.2.3. Các nghiên cứu liên quan đến ĐDSH
2.3. Tổng quan về đối tượng nghiên cứu
2.4. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.4.1.1. Vị trí địa lý.
2.4.1.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn
2.4.1.3. Đặc điểm địa hình
2.4.1.4. Hiện trạng đất đai và tài nguyên rừng:
2.4.2. Tình hình dân cư kinh tế
2.4.2.1. Dân tộc, dân số và lao động
2.4.2.2. Giao thông và cơ sở hạ tầng
2.4.2.3. Văn hóa - giáo dục
2.4.2.4. Thu nhập và đời sống.
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nhiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu sẵn có
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ở hiện trường
3.4.2.1. Điều tra tổng thể thảm thực vật và xác định đối tượng nghiên cứu
3.4.2.2. Điều tra thu thập số liệu trên ô tiêu chuẩn
3.4.3. Thu hái và xử lý mẫu
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Cấu trúc của kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao từ 600 đến 800m
4.2. Đa dạng của thực vật thân gỗ của của kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao từ 600 đến 800m
4.2.1. Tổ thành thực vật thân gỗ
4.2.2. Xác định các chỉ số đa dạng
4.3. Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng
4.4. Xác định khả năng tái sinh tự nhiên của thực thân gỗ và các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao
4.4.1. Khả năng tái sinh tự nhiên của thực thân gỗ
4.4.2. Xác định các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao
4.5. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển thực vật thân gỗ
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan