[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ công tác quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 tại xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ công tác quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 tại xã Hà Thượng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Căn cứ pháp lý xây dựng nông thôn mới
2.1.4. Khái niệm nông thôn
2.1.5. Đặc trưng của nông thôn mới
2.1.6. Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Những thành công bước đầu của “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
2.2.2. Kinh nghiệm xây dựng NTM của một số nước trên thế giới
2.2.3. Tình hình xây dựng nông thôn mới ở một số tỉnh trong nước
2.2.5. Tình hình xây dựng nông thôn mới của huyện Đại Từ
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội của xã Hà Thượng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.2. Kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất và không gian kiến trúc hạ tầng cơ sở của xã Hà Thượng.
4.2.1. Kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của xã Hà Thượng.
4.2.2. Kết quả đánh giá hiện trạng không gian kiến trúc hạ tầng của xã Hà Thượng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên.
4.3. Kết quả đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng theo bộ tiêu trí nông thôn mới
4.4. Nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch cơ sở hạ tầng theo bộ tiêu chí nông thôn mới
4.4.1 Diện tích đất chuyển mục đích phục vụ xây dựng cở sở hạ tầng
4.4.2. Quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật
4.4.3. Quy hoạch kết cấu hạ tầng xã hội
4.5. Đánh giá chung về điều kiện của xã Hà Thượng
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan