[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đặc điểm về môi trường sinh thái vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đặc điểm về môi trường sinh thái vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.1.1. Khái niệm môi trường sinh thái
2.1.1.2. Khái niệm về đất ngập, bán ngập nước
2.1.2. Căn cứ pháp lý
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Phân loại đất ngập nước thế giới
2.2.1.1. Phân loại đất ngập nước của bang New South Wales - Australia
2.2.1.2. Phân loại đất ngập nước của Canada
2.2.1.3. Hệ thống phân loại đất ngập nước của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN wetland classification, Dugan, 1999)
2.2.1.4. Phân loại ĐNN của công ước Ramsar
2.2.2. Phân loại đất ngập nước ở Việt Nam
2.2.2.1. Công ước Ramsar và phân loại đất ngập nước của Việt Nam/ Cục Bảo vệ Môi trường
2.2.2.2. Phân loại/ Kiểm kê đất ngập nước của Lê Diên Dực (1989)
2.2.2.3. Phân loại đất ngập nước theo tiêu chuẩn ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2.2.2.4. Phân loại đất ngập nước của Phan Nguyên Hồng và cộng sự (1996)
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Hiện trạng môi trường sinh thái ở Việt Nam
2.3.2. Hiện trạng, môi trường sinh thái vùng đất bán ngập thủy điện Sơn La
2.3.3. Hiện trạng sử dụng đất bán ngập nước hồ chứa các công trình thủy điện ở Việt Nam
2.3.3.1. Vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình
2.3.3.2. Vùng hồ công trình thủy điện Trị An
2.3.3.3. Vùng hồ công trình thủy điện Ialy
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Địa điểm thực hiện và thời gian thực hiện
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Các phương pháp lấy mẫu, phân tích, đo đạc
3.3.1.1. Đối với lấy mẫu đất ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
3.3.1.2. Đối với lấy mẫu nước ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
3.3.1.3. Đối với động thực vât ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
3.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.3.4. Phương pháp so sánh
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH
4.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn
4.1.1.4. Thủy văn, nguồn nước
4.1.1.5. Các nguồn Tài nguyên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Cơ cấu dân tộc
4.1.2.2. Tập quán canh tác
4.1.2.3. Các hoạt động kinh tế - xã hội
4.2. Giới thiệu về nhà máy thủy điện Sơn La
4.2.1. Lịch sử hình thành
4.2.2. Quy trình điều tiết mực nước hồ chứa Sơn La
4.2.3. Cao trình ngập và thời gian hở đất bán ngập
4.3. Đánh giá chung về tác động của nhà máy thủy điện Sơn La
4.3.1. Những tác động xấu của nhà máy đem lại
4.3.2. Những lợi ích của nhà máy đem lại
4.4. Đặc điểm môi trường đất vùng bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.4.1. Phân chia vùng, chỉ tiêu đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.4.2. Đặc điểm phân chia môi trường sinh thái đất vùng đất bán ngập tại lưu vực thủy điện Sơn La
4.4.3. Kết quả phân tích mẫu đất, vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.4.3.1. Đất đồi
4.4.3.2. Đất nương rẫy
4.4.3.3. Đất lúa nước
4.4.3.4. Tiêu chuẩn đánh giá
4.4.4. Nhận xét và đánh giá kết quả phân tích mẫu đất
4.4.4.1. Về độ pH trong đất ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.4.4.2. Về hàm lượng mùn trong 3 loại đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.4.4.3. Hàm lượng Nitơ, P2O5, K2O, trong 3 loại đất bán ngập thủy điện Sơn La
4.4.4.4. Về Hàm lượng As, Pb, trong 3 loại đất bán ngập thủy điện Sơn La
4.5. Xác định các đặc điểm môi trường nước ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.5.1. Biến đổi chất lượng nước theo thời gian
4.5.2. Đánh giá chất lượng nước theo từng khu vưc hồ chứa
4.5.3. Đánh giá chất lượng nước theo các chỉ tiêu hóa học
4.5.4. So sánh, nhận xét kết quả tại 3 vị trí
4.6. Xác định các đặc điểm môi trường hệ động - thực vật tại vùng bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.6.1. Phân chia đặc điểm môi trường sinh thái hệ động thực vật
4.6.1.1. Phân chia theo thời gian hình thành
4.6.1.2. Phân chia theo mực nước dâng
4.6.2. Đặc trưng ban đầu của hệ thực vật vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.6.3. Thực vật nổi
4.6.4. Động vật nổi
4.6.5. Động vật đáy
4.6.6. Các loài cá
4.7. Các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái
4.7.1. Giải pháp đối với môi trường sinh thái đất ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.7.2. Giải pháp đối với môi trường nước ở vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La
4.7.3. Các giải pháp bảo vệ động thực vật
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan