[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Tình hình nghiên cứu trên Thế giới và Việt Nam về chất thải môi trường không khí
2.2.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí trên thế giới
2.2.2. Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam
2.2.3. Hiện trạng môi trường không khí ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
3.3.2. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại khu vực xung quanh công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên qua ý kiến của người dân và ý kiến của một số cán bộ trong công ty.
3.3.4. Đề xuất giải pháp khắc phục
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa sử dụng tài liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa và đánh giá nhanh môi trường
3.4.3. Phương pháp xử lý và đánh giá tổng hợp số liệu
3.4.4. Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia
3.4.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm
3.4.6. Phương pháp tổng hợp so sánh
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát chung về công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế
4.2. Hiện trạng môi trường công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
4.2.1. Quy trình sản xuất các vật liệu chịu lửa tại công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
4.2.2. Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực công ty cổ phần vật liệu chịu lử Thái Nguyên
4.3. Hiện trạng môi trường tại khu vực xung quanh công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên qua ý kiến của người dân và ý kiến của một số cán bộ trong công ty
4.3.1. Đánh giá của người dân về ảnh hưởng của công ty đến môi trường
4.3.2. Đánh giá của cán bộ công nhân viên về ảnh hưởng của các hoạt động công ty đến môi trường
4.4. Các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng đến môi trường không khí xung quanh
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan