[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý
2.1.2. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình ô nhiễm nước trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Tình hình ô nhiễm nước trên thế giới
2.2.2. Tình hình ô nhiễm nước tại Việt Nam
2.2.3. Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước bởi nước thải bệnh viện
2.3.2. Hiện trạng xả và xử lý nước thải tại một số bệnh viện ở Việt Nam
2.3.3. Hiện trạng xả và xử lý nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
3.3.2. Tổng quan về bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
3.3.3. Tình hình sử dụng nước của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
3.3.4. Đánh giá chất lượng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
3.3.5. Đề xuất giải pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nước thải của bệnh viện
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Nghiên cứu các văn bản pháp luật
3.4.2. Phương pháp kế thừa
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.4. Phương pháp lấy mẫu nước thải
3.4.5. Phương pháp phân tích tại phòng thí nghiệm
3.5.6. Phương pháp đánh giá tổng hợp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
4.2. Tổng quan về bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
4.2.1. Giới thiệu về bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn
4.2.2. Các công tác xử lý vệ sinh môi trường của bệnh viện
4.2.3. Hệ thống và quy trình xử lý nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
4.3. Đánh giá chất lượng nước thải của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
4.3.1. Lượng nước thải phát sinh của bênh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
4.3.2. Đánh giá chất lượng nước thải của bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lạng Sơn
4.3.3. Kết quả đánh giá nước thải bệnh viện qua số liệu sơ cấp
4.4. Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải bệnh viện
4.4.1. Biện pháp quản lý
4.4.2. Một số biện pháp xử lý nước thải bệnh viện
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan