[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất tại nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất tại nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học về môi trường
2.1.1. Một số khái niệm về môi trường
2.1.2. Khái niệm Ô nhiễm nước
2.2. Cơ sở pháp lý
2.2.1. Các thông số của chất lượng nước
2.2.2. Một số văn bản liên quan đến quản lỳ tài nguyên nước
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.3.1. Tổng quát về tài nguyên nước trên thế giới và Việt Nam
2.3.2. Hiện trạng công nghiệp sản xuất giấy ở Việt Nam
2.3.3. Vấn đề sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trường trong sản xuất giấy
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thấp thông tin và số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa tại nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
3.4.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn bằng phiếu câu hỏi trên thực địa để đánh giá hiện trạng môi trường nước thải
3.4.4. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.5. Phương pháp kế thừa số liệu
3.4.6. Phương pháp xử lý số liệu bằng phương pháp toán học đơn thuần
3.4.7. Phương pháp so sánh với chỉ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam
3.4.8. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
3.4.9. Tổng hợp viết báo cáo
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của khu vực nhà máy
4.1.1. Điều kiện môi trường tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Đặc điểm về quy mô, quy trình sản xuất cả nhà máy
4.2.1. Vị trí, quy mô và hiện trạng công nghệ sản xuất của nhà máy
4.2.2. Quy mô và quá trình phát triển của nhà máy
4.3. Hiện trạng sử dụng nước, nước thải và quy trình sử lý nước thải của nhà máy
4.3.1. Hiện trạng sử dụng nước của nhà máy
4.3.2. Các nguồn và tính chất nước thải của Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ
4.3.3. Hiện trạng nước thải của nhà máy
4.4. Ý kiến của người dân về ảnh hưởng của nước thải nhà máy đến môi trường
4.4.1. Đánh giá ý kiến của người dân
4.4.2. Một số định hướng và giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước do nước thải nhà máy gây ra
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan