[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.2 Cơ sở pháp lý
2.2. Thực trạng về môi trường trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Một số đặc điểm về hiện trạng và xu thế diễn biến môi trường trên thế giới
2.2.2. Các vấn đề môi trường ở Việt Nam
2.3. Hiện trạng môi trường tại tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Môi trường không khí
2.3.2. Môi trường nước
2.3.3. Môi trường đất
2.3.4. Đa dạng sinh học
2.3.5. Tình hình xả thải
PHẦN 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội thị trấn Thị trấn Ba Chẽ
3.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường đất thị trấn Ba Chẽ
3.2.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước thị trấn Ba Chẽ
3.2.4. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí thị trấn Ba Chẽ
3.2.5. Đánh giá hiện trạng môi trường chất thải rắn.
3.2.6. Nhận xét chung thuận lợi khó khăn và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
3.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế thị trấn Thị trấn Ba Chẽ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội
4.2. Đánh giá hiện trạng môi trường đất thị trấn Ba Chẽ
4.2.1. Đất nông nghiệp
4.2.2. Đất phi nông nghiệp
4.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước thị trấn Ba Chẽ
4.3.1. Đánh giá hiện trạng nước mặt của thị trấn(ao, sông, suối)
4.3.2. Hiện trạng môi trường nước ngầm thị trấn Ba Chẽ
4.3.3. Đánh giá hiện trạng nước thải sinh hoạt tại thị trấn Ba Chẽ
4.4. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại thị trấn Ba Chẽ
4.4.1. Đánh giá môi trường không khí xung quanh tại một số khu đô thị khu dân cư tập trung
4.4.2. Đánh giá môi trường không khí tại trục đường chính thị trấn Ba Chẽ
4.5. Đánh giá hiện trạng môi trường chất thải rắn
4.5.1. Tình hình phát sinh, khối lượng thành phần chất thải rắn
4.5.2. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn
4.6. Nhận xét chung - thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và quản lý môi trường tại thị trấn Ba Chẽ huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
4.6.1. Nhận xét chung – thuận lợi và khó khăn về hiện trạng môi trường tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
4.6.2. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và quản lý môi trường tại địa phương
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan