[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Tổng quan về chất thải rắn
2.1.2. Nguồn phát sinh chất thải rắn
2.1.3. Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.3.1. Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới
2.3.2. Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
2.3.2.1. Tình hình quản lý rác thải tại các đô thị, thành phố ở Việt Nam
2.3.2.2. Tình hình quản lý rác thải tại tỉnh Cao Bằng
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
3.3.2. Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hà Quảng
3.3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Hà Quảng
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
3.4.3. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
3.4.4. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa kết hợp với phỏng vấn
3.4.5. phương pháp chọn vùng nghiên cứu
3.4.6. Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hà Quảng
4.2.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt
4.2.2. Đánh giá kết quả điều tra hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
4.2.3. Hiện trạng công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt
4.2.4. Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và phân loại CTR sinh hoạt
4.2.5. Hiện trạng công tác xử lý
4.2.6. Đánh giá của người dân về chất lượng thu gom CTR sinh hoạt tại huyện Hà Quảng
4.3.1. Một số tồn tại trong công tác quản lí Chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Hà Quảng
4.3.2. Đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn huyện
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan