[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng phân bố các loại thực vật rừng nguy cấp quý hiếm tại khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng phân bố các loại thực vật rừng nguy cấp quý hiếm tại khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học về nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm
2.2. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam
2.3. Thực trạng về quản lý bảo vệ thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam
2.4. Nhận xét, đánh giá chung
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.5. Tổng quan điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.5.1. Điều kiện tự nhiên
2.5.2. Điều kiện dân sinh kinh tế - xã hội
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp điều tra cụ thể
3.4.2.1. Điều tra sơ thám
3.4.2.2. Điều tra chi tiết
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Hiện trạng phân bố các loài thực vật quý hiếm
4.1.1. Phân bố các loài thực vật quý hiếm theo tuyến
4.1.2. Phân bố các loài thực vật quý hiếm theo độ cao
4.2. Các loài thực vật quý hiếm rừng đặc dụng Cham Chu
4.3. Sự đa dạng về giá trị sử dụng của các loài quý hiếm
4.4. Đánh giá những tác động của con người tới hệ thực vật rừng đặc dụng Cham Chu
4.5. Thực trạng công tác quản lý bảo vệ thực vật tại Khu rừng đặc dụng Cham Chu
4.5.1 Thực trạng về bộ máy tổ chức và năng lực của ban quản lý
4.5.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng
4.5.3. Những tồn tại, hạn chế
4.6. Đề xuất một số giải pháp cho công tác bảo tồn các loài thực vật nghiên cứu ở Khu rừng đặc dụng Cham Chu
Phần 5: KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan