[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Giang huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Giang huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Đất và vai trò của đất đối với sản xuất nông nghiệp
2.1.1. Khái niệm và quá trình hình thành đất
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong nông nghiệp
2.2. Sử dụng đất và những quan điểm sử dụng đất.
2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.2.2. Quan điểm sử dụng đất bền vững
2.2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
2.3. Hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất
2.3.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất
2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.4. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
2.4.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất
2.4.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đât nông nghiệp
2.4.3. Định hướng sử dụng đất
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
3.3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
3.3.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.3.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
3.3.5. Đề xuất định hướng các giải pháp sử dụng đất bền vững
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất
3.4.4. Phương pháp đánh giá tính bền vững
3.4.5. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Đánh giá hiện trang sử dụng đất nông nghiệp xã Xuân Giang
4.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp xã Xuân Giang
4.2.1. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Xuân Giang
4.3.2. Hiệu quả kinh tế
4.3.3. Hiệu quả xã hôi
4.3.3. Hiệu quả môi trường
4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
4.4.3. Các loại hình sử dụng đất được lựa chọn
4.5. Đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Xuân Giang
4.5.1. Quan điểm sử dụng đất của xã
4.5.2. Định hướng sử dụng
4.5.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan