[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp Vải trên tại xã Ôn Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp Vải trên tại xã Ôn Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.2. Hiệu quả kinh tế
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới năm 2013
1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại Việt Nam năm 2013
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.1.2.1. Phạm vi không gian
2.1.2.2. Phạm vi thời gian
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Câu hỏi nghiên cứu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.1. Thông tin thứ cấp
2.4.2. Thông tin sơ cấp
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.6. Phương pháp so sánh
2.7. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.7.1. Chỉ tiêu phản ánh sự ảnh hưởng của các yếu tố đến sản xuất của hộ
2.7.2. Các chỉ tiêu tính toán kết quả, hiệu quả
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Điều kiện đất đai, địa hình
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thủy văn
3.1.1.5. Tài nguyên, khoáng sản
3.1.1.6. Môi trường
3.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Các chỉ tiêu chính
3.1.2.2. Kinh tế
3.1.2.3. Tình hình dân số và lao động của xã
3.1.2.4. Hệ thống chính trị ở xã
3.1.3. Đánh giá hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kĩ thuật, di tích, danh thắng du lịch [5].
3.1.3.1. Hiện trạng về nhà ở
3.1.3.2. Hiện trạng công trình công cộng
3.1.4. Di tích, danh thắng du lịch
3.1.5. Những thuận lợi và khó khăn
3.1.5.1. Thuận lợi
3.1.5.2. Khó khăn
3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại các hộ điều tra
3.2.1. Tình hình sản xuất
3.2.2. Tình hình tiêu thụ
3.3. Kết quả điều tra sản xuất lúa nông hộ tại 3 xóm
3.4. Lịch thời vụ của 3 xóm Bản Cái, Khau Lai, Khau Lai
3.5. Kết quả sản xuất lúa nếp Vải tại xã Ôn Lương năm 2013
3.5.1. Kết quả điều tra giống lúa nếp Vải qua diều kiện kinh tế của hộ khá, hộ trung bình và hộ nghèo tại xã Ôn Lương năm 2013
3.5.1.1. Quy mô trồng lúa của các hộ điều tra
3.5.1.2. Năng suất và sản lượng cho 1 ha lúa nếp vải
3.5.1.3. Chi phí bình quân (CPBQ) trong quá trình sản xuất 1ha lúa nếp Vải qua điều kiện kinh tế
3.5.1.4. KQ, HQSX 1 ha lúa Nếp vải qua điều kiện kinh tế
3.5.2. Kết quả điều tra giống lúa Nếp vải cho 1 ha qua trình độ văn hoá tại xã Ôn Lương năm 2013
3.5.2.1. CPBQ trong sản xuất 1 ha lúa nếp vải qua trình độ văn hoá
3.5.2.2. KQ, HQSX 1ha lúa Nếp vải qua trình độ văn hoá
3.5.3. Kết quả điều tra giống lúa nếp Vải cho 1 ha qua tiếp cận KHKT
3.5.3.1. CPBQ trong quá trình sản xuất lúa nếp Vải qua tiếp cận KHKT
3.5.3.2. KQ, HQSX 1ha lúa nếp Vải qua tiếp KHKT
3.5.4. Kết quả điều tra giống lúa nếp Vải cho 1 ha vụ mùa
3.5.4.1. Chi phí trong quá trình sản xuất lúa nếp Vải vụ mùa
3.5.4.2. KQ, HQ sản xuất 1ha lúa nếp Vải vụ mùa
3.5.5. Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến năng suất lúa nếp Vải
3.5.5.1. Giống lúa
3.5.5.2. Kinh nghiệm sản xuất
3.5.6. CP và KQ, HQSX giống Khang Dân vụ mùa trên 1 ha năm 2013
3.5.6.1. CP trong quá trình sản xuất lúa Khang Dân
3.5.6.2. KQ, HQSX 1ha lúa Khang dân vụ mùa năm 2013
3.5.7. KQ, HQSX lúa nếp Vải và lúa Khang Dân vụ mùa trên 1 ha năm 2013
3.6. So sánh những thuận lợi và khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất giữa lúa nếp Vải và Khang Dân
3.6.1. Hiệu quả kinh tế
3.6.2. Rủi ro khi đầu tư
3.6.3. Thị trường tiêu thụ
3.7. Ưu và nhược điểm của 2 giống lúa
3.8. Những thuận lợi và khó khăn của hộ trồng lúa
3.8.1. Thuận lợi
3.8.2. Khó khăn
3.9. Dự định trong tương lai và nguyện vọng của nông hộ
3.9.1. Dự định trong tương lai
3.9.2. Nguyện vọng của hộ
CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỐNG LÚA NẾP VẢI TẠI XÃ ÔN LƯƠNG
4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu
4.1.1. Quan điểm
4.1.2. Phương hướng
4.1.3. Mục tiêu
4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất giống lúa nếp Vải
4.2.1. Vốn
4.2.2. Kĩ thuật
4.2.3. Nâng cao chất lượng
4.2.4. Giá cả
4.2.5. Giải pháp về giống và phân bón
4.2.6. Giải pháp về thông tin
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan