[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đề Thám thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đề Thám thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Tình hình sử dụng đất trên thế giới và ở Việt Nam
2.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
2.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
2.3. quan điểm sử dụng đất bền vững
2.3.1. sự cần thiết phải sử dụng đất bền vững
2.3.2. Sử dụng đất bền vững
2.4. Hiệu quả sử dụng đất và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.4.1. Hiệu quả kinh tế
2.4.2. Hiệu quả xã hội
2.4.3. Hiệu quả môi trường
2.4.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.5. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.4.3. Phương pháp phân vùng nghiên cứu
3.4.4. Phương pháp xác định các đặc tính đất đai
3.4.5. Phương pháp tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.4.6. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
3.4.7. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan đến đề tài
3.4.8. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tình hình biến động đất đai của phường Đề Thám, tp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của phường Đề Thám.
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.2.3. Hiện trạng cây trồng chính của phường
4.2.4. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của phường Đề Thám (LUTs)
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đề Thám, tp Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
4.3.1. Hiệu quả kinh tế
4.3.2. Hiệu quả xã hội
4.3.3. Hiệu quả môi trường
4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất thích hợp theo nguyên tắc sử dụng đất bền vững
4.4.1. Tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất bền vững
4.4.2. Nguyên tắc lựa chọn
4.4.3. Lựa chọn và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất trong tương lai
4.5.1. Giải pháp chung
4.5.2. Giải pháp cụ thể
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan