[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 8/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 8/2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm đất đai
2.1.2. Khái niệm đất nông nghiệp
2.1.3. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất nông nghiệp
2.1.4. Tầm quan trọng của đánh giá đất
2.1.5. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.2. Cơ sở lý luận về đánh giá đất
2.2.1. Đánh giá đất dựa vào điều kiện tự nhiên
2.2.2. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả kinh tế
2.2.3. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả xã hội
2.2.4. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả môi trường
2.3. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.3.1. Khái niệm sử dụng đất
2.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất
2.3.3. Cơ cấu cây trồng trong sử dụng đất
2.3.4. Nguyên tắc sử dụng đất bền vững
2.4. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất
2.5. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt nam
2.5.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
2.5.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam và địa phương
2.6. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Khôi Kỳ - huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động đất nông nghiệp trên địa bàn xã Khôi Kỳ - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã
3.3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.3.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp phân vùng nghiên cứu
3.4.3. Phương pháp xác định các đặc tính đất đai
3.4.4. Phương pháp dùng các chỉ tiêu dùng để phân tích đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Khôi Kỳ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình sử dụng đất và biến động đất đai trên địa bàn xã Khôi Kỳ - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp xã Khôi Kỳ
4.2.2. Tình hình biến động đất đai
4.3. Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã
4.3.1. Các loại hình sử dụng đất của xã Khôi Kỳ
4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất
4.4.2. Hiệu quả xã hội
4.4.3. Hiệu quả môi trường
4.5. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường
4.6. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp xã Khôi Kỳ
4.6.1. Giải pháp về chính sách
4.6.2. Giải pháp về mặt hạ tầng - xã hội, khoa học - kỹ thuật
4.6.3. Giải pháp về thị trường
4.7. Định hướng sử dụng đất cho xã Khôi Kỳ
4.7.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất
4.7.2. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan