[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lương Sơn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 7/2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lương Sơn huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 7/2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Lương Sơn
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Lương Sơn
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Lương Sơn
3.3.3.Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Lương Sơn giai đoạn 2011 – 7/2014
3.3.4. Đánh giá chung về công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lương Sơn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp tổng hợp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp so sánh
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Lương Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Lương Sơn
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Lương Sơn
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Lương Sơn
4.2.2. Tình hình quản lí đất đai
4.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại xã Lương Sơn giai đoạn 2011-7/2014
4.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lương Sơn giai đoạn 2011-7/2014
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của xã Lương Sơn giai đoạn 2011-7/2014
4.3.3. Đánh giá chung về công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Lương Sơn
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan