[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
2.1.1. Các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT
2.2.1. Khái niệm về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.2.2. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.3. THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT
2.3.1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
2.3.2. Thẩm quyền thu hồi đất:
2.4. HẠN MỨC GIAO ĐẤT
2.4.1. Hạn mức giao đất nông nghiệp
2.4.2. HẠN MỨC GIAO ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
2.5. CÁC LOẠI HÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT
2.5.1. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác
2.5.2. Giao đất
2.5.3. Thuê đất
2.5.4. Thu hồi đất
2.5.5. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất
2.5.6. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất
2.5.7. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất
2.5.8. Trình tự , thủ tục thu hồi đất
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
4.1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
4.1.2. Các nguồn tài nguyên
4.1.3. Tài nguyên nhân văn
4.1.4. Thực trạng môi trường
4.1.5. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường.
4.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI
4.2.1. Tăng trưởng kinh tế
4.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.2.3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
4.2.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2.5. Thực trạng phát triển đô thị
4.2.6. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
4.2.7. Quốc phòng, an ninh
4.2.8. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất
4.3. SƠ LƯỢC HIÊN TRẠNG SƯ DỤNG ĐÂT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT CỦA PHƯỜNG TÚC DUYÊN
4.3.1. hiện trạng sử dụng đất của phường Túc Duyên năm 2010
4.3.2. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai của phường Túc Duyên
4.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT CỦA PHƯỜNG TÚC DUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2014.
4.4.1. Đánh giá kết quả công tác giao đất theo đối tượng sử dụng
4.4.2. Đánh giá kết quả giao đất theo mục đích sử dụng của phường Túc Duyên giai đoạn 2010 - 2014
4.4.3. Công tác giao đất cho các dự án xây dựng của Túc Duyên giai đoạn 2010-2014
4.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHO THUÊ ĐÂT CỦA PHƯỜNG TÚC DUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2014
4.4.1. Kết quả cho thuê đất theo đối tượng sử dụng
4.4.2..Kết quả cho thuê đất theo mục đích sử dụng
4.5. CÔNG TÁC THU HỒI ĐÂT CỦA P.TÚC DUYÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014
4.5.1. Thu hồi đất theo đối tượng sử dụng
4.5.2. Thu hồi đất theo mục đích sử dụng
4.6. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT DƯỚI GÓC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ DÂN PHỐ
PHẦN 5: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan