[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiện trạng quản lý tài nguyên sinh học tại vườn quốc gia Bến En huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Hiện trạng quản lý tài nguyên sinh học tại vườn quốc gia Bến En huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tài nguyên sinh học tại Việt Nam
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.1.1. Khái niệm đa dạng sinh học
2.1.1.2. Bảo tồn ĐDSH
2.1.1.3. Quản lý ĐDSH
2.2. Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên Thế Giới và ở Việt Nam
2.2.1. Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên Thế giới
2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh học tại Việt Nam
2.3. Hiện trạng quản lý và bảo tồn tài nguyên sinh học
2.3.1. Hiện trạng quản lý và bảo tồn tài nguyên sinh học trên thế giới
2.3.2. Hiện trạng quản lý và bảo tồn tại Việt Nam
2.3.2.1. Các chiến lược, chính sách quản lý và bảo tồn
2.3.2.2. Ảnh hưởng của người dân vùng đệm và vùng lõi đến tài nguyên sinh học
2.3.2.3. Ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến tài nguyên sinh học
PHẦN III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp:
3.4.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:
3.4.1.2. Phương pháp chuyên gia:
3.4.1.3. Phương pháp xử lý số liệu:
PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của Vườn quốc gia Bến En
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa chất
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.1.2.1. Dân số
4.1.2.2. Thực trạng một số ngành sản xuất kinh tế
4.1.2.4. Cơ sở hạ tầng
4.2. Hiện trạng nguồn tài nguyên sinh học tại vườn quốc gia Bến En
4.2.1. Tài nguyên thực vật
4.2.1.1. Đa dạng các kiểu thảm thực vật
4.2.1.2. Đa dạng hệ sinh thái
4.2.1.3. Các loài thực vật có giá trị bảo tồn
4.2.1.4. Giá trị sử dụng của các loài thực vật
4.2.2. Tài nguyên động vật
4.3. Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học tại VQG Bến En
4.3.1. Ảnh hưởng của người dân vùng đệm và vùng lõi đến tài nguyên sinh học
4.2.2. Ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến tài nguyên sinh học
4.2.3. Ảnh hưởng của pháp luật đến công tác quản lý bảo vệ rừng
4.4. Thực trạng công tác quản lý và bảo tồn tài nguyên sinh học tại VQG Bến En
4.4.1. Hệ thống cơ cấu tổ chức, nguồn lực và cơ sở hạ tầng
4.4.2. Công tác đào tạo phát triển du lịch sinh thái và giáo dục nhận thức
4.5. Đề xuất các giải pháp quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bến En
4.5.1. Các giải pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng của người dân đến sự đe doạ tính đa dạng sinh học tại VQG
4.5.2. Các giải pháp phát huy và bảo tồn nguồn gen
4.5.3. Giải pháp đối với hệ thống chính sách,cơ chế quản lý
4.5.4 Giải pháp đối với hoạt động du lịch
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan