[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả bước đầu sử dụng kháng nguyên chế tạo từ ấu trùng Cysticercus tenuicollis để chẩn đoán bệnh trên lợn và dê tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả bước đầu sử dụng kháng nguyên chế tạo từ ấu trùng Cysticercus tenuicollis để chẩn đoán bệnh trên lợn và dê tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Sán dây ký sinh ở chó và ấu trùng sán dây Cysticercus tenuicollis
2.1.1. Đặc điểm sinh học của sán dây ký sinh ở chó
2.1.1.1. Vị trí của sán dây chó trong hệ thống phân loại động vật học
2.1.1.2. Đặc điểm hình thái, cấu tạo của sán dây chó
2.1.1.3. Chu kỳ sinh học của sán dây chó
2.1.2. Đặc điểm của ấu trùng Cysticercus tenuicollis
2.2. Bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở một số loại gia súc
2.2.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh Cysticercus tenuicollis
2.2.2. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.2.2.1. Đặc điểm gây bệnh của ấu trùng Cysticercus tenuicollis 
2.2.2.2. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng của bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.2.3. Chẩn đoán bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.2.4. Phòng, trị bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.2.4.1. Phòng bệnh
2.2.4.2. Điều trị
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.2. Vật liệu nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình mắc bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở dê và lợn tại tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Tỷ lệ các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
3.3.3. Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên phục vụ việc chẩn đoán bệnh
3.3.4. Thử nghiệm kháng nguyên trong chẩn đoán bệnh Cysticercus tenuicollis ở dê và lợn trên thực địa
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu tỷ lệ các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu chế tạo kháng nguyên chẩn đoán bệnh Cysticercus tenuicollis theo phương pháp biến thái nội bì
3.4.4. Phương pháp xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của kháng nguyên chế tạo
3.4.5. Phương pháp thử nghiệm kháng nguyên trong chẩn đoán bệnh Cysticercus tenuicollis ở dê và lợn trên thực địa
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở lợn và dê tại các địa phương
4.2. Tỷ lệ các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
4.3. Kết quả nghiên cứu chế tạo kháng nguyên phục vụ việc chẩn đoán bệnh
4.4. Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu và độ ổn định của kháng nguyên chế tạo
4.5. Thử nghiệm kháng nguyên trong chẩn đoán bệnh Cysticercus tenuicollis ở dê và lợn trên thực địa
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan