[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo nghiệm một số dòng Keo lai (Acacia hybrid) tại huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo nghiệm một số dòng Keo lai (Acacia hybrid) tại huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.3. Đánh giá về thuận lợi - khó khăn
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp nhân giống
3.3.2. Phương pháp điều tra hiện trường
3.3.3. Khảo nghiệm dòng vô tính
3.3.4. Phương pháp thu thập số liệu, theo dõi đánh giá và lựa chọn dòng sinh trưởng tốt
3.3.5. Tính toán và xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nhân giống bằng phương pháp giâm hom cho một số dòng Keo lai: AH7, TB1, KL2, KL20, TB11
4.1.1. Tỷ lệ ra rễ của một số dòng Keo lai sau 3 tháng thí nghiệm
4.1.2. Số rễ và chiều dài rễ của một số dòng Keo lai sau 3 tháng thí nghiệm
4.1.3. Chất lượng của một số hom Keo lai sau 3 tháng thí nghiệm
4.2. Điều tra hiện trạng khu vực nghiên cứu thí nghiệm
4.2.1. Kết quả điều tra hiện trạng khu vực thí nghiệm
4.2.2. Kết quả phân tích đất
4.3. Kết quả khảo nghiệm 12 dòng keo lai
4.3.1. Tỷ lệ sống
4.3.2. Khả năng sinh trưởng về đường kính gốc và chiều cao
4.3.3. Kết quả trồng mở rộng 8 dòng Keo lai
4.3.4. Khảo nghiệm 3 dòng cây mô Keo lai
4.4. Đề xuất một số dòng Keo lai sinh trưởng tốt cho khu vực Đoan Hùng - Phú Thọ
PHẦN 5 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan