[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát khả năng sinh trưởng của các bê sinh ra từ đàn bò H'Mông hạt nhân nuôi tại huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát khả năng sinh trưởng của các bê sinh ra từ đàn bò H'Mông hạt nhân nuôi tại huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng ở bò
2.1.2. Đặc điểm sinh trưởng của bò
2.1.3. Đặc điểm sinh sản của bò
2.2. Đặc điểm chung của giống bò H'Mông
2.2.1. Nguồn gốc và phân loại
2.2.2. Ngoại hình
2.2.3. Một số đặc điểm về chăn nuôi bò H'Mông hiện nay
2.3. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của huyện Pắc Nặm
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.4. Tình hình phát triển chăn nuôi bò ở trong và ngoài nước
2.4.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò ở nước ngoài
2.4.2. Tình hình phát triển chăn nuôi bò ở Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá một số chỉ tiêu sinh trưởng của đàn bò H'Mông hạt nhân
3.3.2. Đánh giá khả năng sinh trưởng của các bê sinh ra từ đàn bò hạt nhân
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Quản lý đàn bò hạt nhân
3.4.2. Theo dõi khả năng sinh trưởng phát triển của đàn bê sinh ra
3.4.3. Đánh giá sự tương quan giữa khối lượng bò bố và bò mẹ với khối lượng bê sinh ra
3.5. Xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá một số chỉ tiêu sinh trưởng của đàn bò H'Mông hạt nhân nuôi tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
4.1.1. Khối lượng đàn bò H’Mông hạt nhân
4.1.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể đàn bò H’Mông hạt nhân
4.2. Khối lượng, kích thước cơ thể đàn bê sinh ra từ đàn cái hạt nhân ở lứa đẻ thứ 3
4.2.1. Khối lượng cơ thể bê sinh ra từ đàn cái hạt nhân ở lứa đẻ thứ 3
4.2.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể bê sinh ra từ đàn cái hạt nhân ở lứa đẻ thứ 3
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan