[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống khoai lang Hoàng Long tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống khoai lang Hoàng Long tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 . Phân loại, nguồn gốc và phân bố cây khoai lang
2.2.1 Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang trên thế giới
2.2.2 Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai ở Việt Nam
2.2.3 Tình hình sản xuất khoai lang tại Thái Nguyên
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.5. Quy trình kỹ thuật thí nghiệm
3.5.1. Kỹ thuật trồng khoai lang
3.5.2. Kỹ thuật trồng cây xen
3.5.3. Chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi
3.5.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ảnh hưởng cây trồng xen đến các giai đoạn sinh trưởng chính của giống khoai lang Hoàng Long
4.2. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến sinh trưởng của giống khoai lang Hoàng Long
4.2.1. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến tốc độ tăng trưởng chiều dài cây khoai lang ở các công thức thí nghiệm.
4.2.2. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến một số đặc điểm nông học của khoai lang Hoàng Long
4.3. Khả năng chống chịu của giống khoai lang Hoàng Long tham gia thí nghiệm
4.4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các công thức trồng xen khoai lang Hoàng Long.
4.4.1. Chiều dài củ
4.4.2. Đường kính củ
4.4.3. Số củ trên gốc
4.4.4. Khối lượng củ trung bình củ trên gốc
4.5. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến năng suất khoai lang ở các công thức thí nghiệm
4.6. Kết quả nghiên cứu năng suất cây trồng xen khi trồng xen với khoai lang Hoàng long.
4.7. Sơ bộ hoạch toán hiệu quả kinh tế các công thức thí nghiệm
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan