[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA (Axit Indol-butilic) đến sự hình thành hom cây Ngâu (Aglaia duperreana) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA (Axit Indol-butilic) đến sự hình thành hom cây Ngâu (Aglaia duperreana) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở tế bào của sự hình thành rễ bất định
2.1.2. Cơ sở sinh lý của sự hình thành chồi và rễ bất định
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu tại Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Vị trí địa lý địa hình
2.4.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết
2.5. Những thông tin về cây Ngâu
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian thực hiện đề tài
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả về ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA ở một số nồng độ đến tỉ lệ hom sống của cây Ngâu
4.2. Kết quả về các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Ngâu ở các công thức thí nghiệm
4.2.1. Kết quả về tỉ lệ ra rễ trung bình của hom cây cây Ngâu ở các công thức thí nghiệm
4.2.2. Kết quả về số rễ trung bình/hom của hom cây Ngâu
4.2.3. Kết quả về chiều dài rễ trung bình/hom của hom cây Ngâu
4.2.4. Kết quả về chỉ số ra rễ trung bình/hom của hom cây Ngâu
4.3. Kết quả về tỷ lệ ra chồi của hom cây Ngâu
4.3.1. Kết quả về tỉ lệ ra chồi trung bình của hom cây cây Ngâu ở các công thức thí nghiệm
4.3.2. Kết quả về Số chồi trung bình/hom của hom cây Ngâu
4.3.3. Kết quả về chiều dài chồi trung bình/hom của hom cây Ngâu
4.3.4. Kết quả về chỉ số ra chồi trung bình/hom của hom cây Ngâu
PHẦN V: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan