[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây Trẩu (Vernicia montana Lour) giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây Trẩu (Vernicia montana Lour) giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Những nghiên cứu trên thế giới
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.5. Một số thông tin về cây Trẩu
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.2. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao của cây Trẩu giai đoạn vườn ươm
4.2. Kết quả nghiên cứu về sinh trưởng đường kính cổ rễ D 00 của cây Trẩu giai đoạn vườn ươm ở các công thức thí nghiệm
4.3. Kết quả nghiên cứu về sinh khối khô của cây Trẩu ở các CTTN
4.4. Dự tính tỷ lệ xuất vườn của cây Trẩu ở các công thức thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan