[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) giai đoạn vườn ươm tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) giai đoạn vườn ươm tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3. Tình hình nghiên cứu Việt Nam
2.4. Một số thông tin về loài cây Sa mộc dầu
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp kế thừa và chọn lọc số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ sống của cây Sa mộc dầu dưới ảnh hưởng của các công thức tưới nước
4.2. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về chiều cao của cây Sa mộc dầu dưới ảnh hưởng của các công thức tưới nước
4.3. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng về đường kính cổ rễ Doo ở các công thức thí nghiệm
4.4. Dự tính tỉ lệ xuất vườn của cây Sa mộc dầu ở các công thức thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan