[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học của giun đũa lợn Ascaris suum.
2.1.2. Bệnh giun đũa lợn.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng và vật liệu ngiên cứu
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn (Ascariosis)
3.2.2. Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis)
3.2.3. Biện pháp phòng trị bệnh giun đũa cho lợn
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu
3.3.2. Phương pháp xét nghiệm mẫu
3.3.3. Phương pháp xác định thời gian phát triển và tồn tại của trứng giun đũa có sức gây bệnh trong phân ở ngoại cảnh
3.3.4. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng của lợn bị bệnh giun đũa
3.3.5. Phương pháp xét nghiệm máu để xác định một số chỉ số huyết học của lợn bị bệnh giun đũa và lợn khỏe
3.3.6. Phương pháp xác định bệnh tích đại thể, vi thể
3.3.7. Phương pháp theo dõi hiệu lực của thuốc tẩy giun đũa lợn
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.1. Một số tham số thống kê
3.4.2. Một số công thức tính tỷ lệ (%)
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa lợn
4.1.1. Tình hình nhiễm giun đũa lợn ở một số xã, phường thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
4.1.2. Nghiên cứu ô nhiễm của trứng giun đũa lợn ở ngoại cảnh
4.2. Bệnh lý, lâm sàng của bệnh giun đũa ở lợn
4.2.1. Biểu hiện lâm sàng của lợn nhiễm giun đũa
4.2.2. Bệnh tích đại thể của lợn nhiễm giun đũa
4.2.3. Biến đổi vi thể của lợn nhiễm giun đũa
4.3. Biện pháp phòng, trị bệnh giun đũa cho lợn
4.3.1. Hiệu lực của một số thuốc tẩy giun đũa cho lợn
4.3.2. Đề xuất quy trình phòng bệnh giun đũa cho lợn
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan